เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงตามที่เลือกได้