Cisco

Cisco


Cisco Business 110 Series Unmanaged Switches

Cisco 110 Ports PoE Up Link Price
CBS110-5T-D-EU 5 GE      1730.- 
CBS110-8T-D-EU 8 GE      1990.- 
CBS110-8PP-D-EU 8 GE 32W    4180.- 
CBS110-16T-EU 16 GE      4790.- 
CBS110-16PP-EU 16 GE 64W    6740.- 
CBS110-24T-EU 24 GE   2x1G SFP  6340.- 
CBS110-24PP-EU 24 GE 100W 2x1G SFP  9520.- 


Cisco Business 220 Series Smart Switches

Cisco 220 Ports PoE Up Link Price
CBS220-8T-E-2G-EU 8 GE   2x1G SFP  3900.- 
CBS220-8P-E-2G-EU 8 GE 65W 2x1G SFP  4890.- 
CBS220-8FP-E-2G-EU 8 GE 130W 2x1G SFP  6870.- 
CBS220-16T-2G-EU 16 GE   2x1G SFP  6870.- 
CBS220-16P-2G-EU 16 GE 130W 2x1G SFP  10740.- 
CBS220-24T-4G-EU 24 GE   4x1G SFP  7370.- 
CBS220-24T-4X-EU 24 GE   4x10G SFP+  13670.- 
CBS220-24P-4G-EU 24 GE 195W 4x1G SFP  13950.- 
CBS220-24P-4X-EU 24 GE 195W 4x10G SFP+  18740.- 
CBS220-24FP-4G-EU 24 GE 382W 4x1G SFP  18830.- 
CBS220-24FP-4X-EU 24 GE 382W 4x10G SFP+  26670.- 
CBS220-48T-4G-EU 48 GE   4x1G SFP  13700.- 
CBS220-48T-4X-EU 48 GE   4x10G SFP+  21420.- 
CBS220-48P-4G-EU 48 GE 382W 4x1G SFP  27430.- 
CBS220-48P-4X-EU 48 GE 382W 4x10G SFP+  30300.- 
CBS220-48FP-4X-EU 48 GE 740W 4x10G SFP+  38610.- 

 

Cisco Business 250 Series Smart Switches

Cisco 250 Ports PoE Up Link Price
CBS250-8T-E-2G-EU 8 GE   2x1G Combo  5990.- 
CBS250-8PP-E-2G-EU 8 GE 45W 2x1G Combo  7440.- 
CBS250-8P-E-2G-EU 8 GE 60W 2x1G Combo  8070.- 
CBS250-8FP-E-2G-EU 8 GE 120W 2x1G Combo  8600.- 
CBS250-16T-2G-EU 16 GE   2x1G SFP  8070.- 
CBS250-16P-2G-EU 16 GE 120W 2x1G SFP  12630.- 
CBS250-24T-4G-EU 24 GE   4x1G SFP  8820.- 
CBS250-24T-4X-EU 24 GE   4x10G SFP+  19530.- 
CBS250-24PP-4G-EU 24 GE 100W 4x1G SFP  12600.- 
CBS250-24P-4G-EU 24 GE 195W 4x1G SFP  15720.- 
CBS250-24P-4X-EU 24 GE 195W 4x10G SFP+  23430.- 
CBS250-24FP-4G-EU 24 GE 370W 4x1G SFP  23560.- 
CBS250-24FP-4X-EU 24 GE 370W 4x10G SFP+  33320.- 
CBS250-48T-4G-EU 48 GE   4x1G SFP  16850.- 
CBS250-48PP-4G-EU 48 GE 195W 4x1G SFP  25100.- 
CBS250-48P-4G-EU 48 GE 370W 4x1G SFP  30860.- 
CBS250-48T-4X-EU 48 GE   4x10G SFP+  30610.- 
CBS250-48P-4X-EU 48 GE 370W 4x10G SFP+  37880.- 

 

Cisco Business 350 Series Managed Switches

Cisco Ports PoE Up Link Price
CBS350-8T-E-2G-EU 8 GE   2x1G Combo  7160.- 
CBS350-8P-2G-EU 8 GE 67W 2x1G Combo  11460.- 
CBS350-8P-E-2G-EU 8 GE 60W 2x1G Combo  9660.- 
CBS350-8FP-2G-EU 8 GE 120W 2x1G Combo  12840.- 
CBS350-8FP-E-2G-EU 8 GE 120W 2x1G Combo  11680.- 
CBS350-8S-E-2G-EU 8 GE   2x1G Combo  11750.- 
CBS350-16T-2G-EU 8 GE   2x1G SFP  11110.- 
CBS350-16T-E-2G-EU 16 GE   2x1G SFP  12230.- 
CBS350-16P-2G-EU 16 GE 120W 2x1G SFP  16110.- 
CBS350-16P-E-2G-EU 16 GE 120W 2x1G SFP  17720.- 
CBS350-16FP-2G-EU 16 GE 240W 2x1G SFP  24010.- 
CBS350-24T-4G-EU 24 GE   4x1G SFP  15470.- 
CBS350-24P-4G-EU 24 GE 195W 4x1G SFP  20120.- 
CBS350-24FP-4G-EU 24 GE 370W 4x1G SFP  29970.- 
CBS350-24S-4G-EU 24 GE   4x1G SFP  25190.- 
CBS350-48T-4G-EU 48 GE   4x1G SFP  24290.- 
CBS350-48P-4G-EU 48 GE 370W 4x1G SFP  40110.- 
CBS350-48FP-4G-EU 48 GE 740W 4x1G SFP  50160.- 
CBS350-24T-4X-EU 24 GE   4x10G SFP+  26190.- 
CBS350-24P-4X-EU 24 GE 195W 4x10G SFP+  31260.- 
CBS350-24FP-4X-EU 24 GE 370W 4x10G SFP+  42460.- 
CBS350-48T-4X-EU 48 GE   4x10G SFP+  41080.- 
CBS350-48P-4X-EU 48 GE 370W 4x10G SFP+  50960.- 
CBS350-48FP-4X-EU 48 GE 740W 4x10G SFP+  65780.- 
CBS350-8MGP-2X-EU 2-2.5GE, 6 GE 124W 2x10G combo  24580.- 
CBS350-8MP-2X-EU 8-2.5GE 240W 2x10G combo  47210.- 
CBS350-24MGP-4X-EU 20GE, 4-2.5GE 375W 4x10G SFP+  45990.- 
CBS350-12NP-4X-EU 12 5GE 375W 4x10G SFP+  57860.- 
CBS350-24NGP-4X-EU 8 5GE, 16 GE 375W 4x10G SFP+  56000.- 
CBS350-48NGP-4X-EU 8 5GE, 40 GE 740W 4x10G SFP+  80380.- 
CBS350-8XT-EU 8 10GE   2x10G SFP+  33820.- 
CBS350-12XT-EU 12 10GE   2x10G SFP+  45090.- 
CBS350-24XS-EU 24 GE   4x10GE  74220.- 
CBS350-24XT-EU 24 10GE   4x10G SFP+  95460.- 
CBS350-48XT-4X-EU 48 10GE   4x10G SFP+  185600.- 
CBS350-12XS-EU        45920.- 
CBS350-16XTS-EU        71750.- 
CBS350-24XTS-EU        92100.- 
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-1181 ของ 1181

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [C1300-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 9,200.00

  [C1300-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 2. [C1300-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 11,300.00

  [C1300-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 3. [C1300-8FP-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo

  ฿ 15,000.00

  [C1300-8FP-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 4. [C1300-48T-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 48,000.00

  [C1300-48T-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 5. [C1300-48T-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 28,400.00

  [C1300-48T-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 6. [C1300-48P-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 59,600.00

  [C1300-48P-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 7. [C1300-48P-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 46,900.00

  [C1300-48FP-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 8. [C1300-48FP-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 76,900.00

  [C1300-48FP-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 9. [C1300-48FP-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

  ฿ 58,700.00

  [C1300-48FP-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 10. [C1300-24T-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 30,700.00

  [C1300-24T-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 11. [C1300-24T-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 18,100.00

  [C1300-24T-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 12. [C1300-24P-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 36,600.00

  [C1300-24P-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 13. [C1300-24P-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 25,800.00

  [C1300-24P-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 14. [C1300-24FP-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 49,600.00

  [C1300-24FP-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 15. [C1300-24FP-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

  ฿ 35,100.00

  [C1300-24FP-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 16. [C1300-16T-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, 2x1G SFP

  ฿ 13,000.00

  [C1300-16T-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 17. [C1300-16P-4X] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 21,300.00

  [C1300-16P-4X] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 18. [C1300-16P-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

  ฿ 18,900.00

  [C1300-16P-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 19. [C1300-16FP-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP

  ฿ 26,700.00

  [C1300-16FP-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 20. [C1200-16T-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, 2x1G SFP

  ฿ 9,000.00

  [C1200-16T-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 21. [C1200-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 6,700.00

  [C1200-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 22. [C1200-8T-D] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Desktop, Ext PS, PoE Input

  ฿ 5,000.00

  [C1200-8T-D] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Desktop, Ext PS, PoE Input
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 23. [C1200-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 9,000.00

  [C1200-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 24. [C1200-8FP-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo

  ฿ 9,600.00

  [C1200-8FP-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 25. [C1200-48T-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 34,100.00

  [C1200-48T-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 26. [C1200-48T-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 18,800.00

  [C1200-48T-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 27. [C1200-48P-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 42,200.00

  [C1200-48P-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 28. [C1200-48P-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 34,400.00

  [C1200-48P-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 29. [C1200-24T-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 21,800.00

  [C1200-24T-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 30. [C1200-24T-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 9,900.00

  [C1200-24P-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 31. [C1200-24P-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 26,100.00

  [C1200-24P-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 32. [C1200-24P-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 17,500.00

  [C1200-24P-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 33. [C1200-24FP-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 37,100.00

  [C1200-24FP-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 34. [C1200-24FP-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

  ฿ 26,200.00

  [C1200-24FP-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 35. [C1200-16P-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

  ฿ 14,100.00

  [C1200-16P-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 36. Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite

  ฿ 65,600.00

  WS-C2960L-48PQ-LL
  Layer2
  Basic Layer3 Static routing, RIP
  48 x 10/100/1000
  PoE+ 370W budget
  4 x 10G SFP+
  Limited Life Time Warranty

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 37. Catalyst 2960L 48 port GigE, 4x10G SFP+, Lan Lite

  ฿ 65,000.00

  WS-C2960L-48TQ-LL
  Layer2
  Basic Layer3 Static routing, RIP
  48 x 10/100/1000
  4 x 10G SFP+
  Limited Life Time Warranty

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 38. Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite

  ฿ 36,200.00

  WS-C2960L-48TS-AP
  Layer2
  Basic Layer3 Static routing, RIP
  48 x 10/100/1000
  4 x 1G SFP
  Limited Life Time Warranty

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 39. Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite

  ฿ 62,300.00

  WS-C2960L-48PS-AP
  Layer2
  Basic Layer3 Static routing, RIP
  48 x 10/100/1000
  PoE+ 370W budget
  4 x 1G SFP
  Limited Life Time Warranty

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 40. Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 10G SFP+, LAN Lite

  ฿ 44,200.00

  WS-C2960L-24TQ-LL
  Layer2
  Basic Layer3 Static routing, RIP
  24 x 10/100/1000
  4 x 10G SFP+
  Limited Life Time Warranty

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 41. Cisco SX350X-12 12 Port 10GBase-T Stackable Managed Switch

  ราคาพิเศษ ฿ 42,700.00 ราคาปรกติ ฿ 45,600.00