ข้อ 42. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 26,000 บาท

ข้อ 42. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 26,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 26,000 บาท ล่าสุด 13 มีนาคม 2566

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงตามที่เลือกได้