Promotion

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [JL558A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Switch Lifetime

  ฿ 290,900.00 ฿ 290,900.00

  JL558A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [JL557A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP 740W Switch Lifetime

  ฿ 243,900.00 ฿ 243,900.00

  JL557A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [JL262A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 165,000.00 ฿ 165,000.00

  JL262A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [JL261A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 94,300.00 ฿ 94,300.00

  JL261A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G 
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [JL260A] Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 123,600.00 ฿ 123,600.00

  JL260A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [JL259A] Aruba 2930F 24G 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 70,900.00 ฿ 70,900.00

  JL259A
  Layer 3
  24 x 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : 3Yrs

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [JH017A] HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch limited Lifetime

  ฿ 8,400.00 ฿ 8,400.00

  JH017A
  Layer 2
  24 x 10/100/1000
  2 x SFP 100/1000
  Warranty Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า