Office 365 Backup

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 1 Year Subscription. Includes 24/7 Support (min. 10 lcs.)

  ฿360.00 ฿360.00

  O365-SUB-1Y
  สำหรับเช่าใช้งาน 1 ปี ต่อ 1 ผู้ใช้งาน หรือ 1 Account
  สำหรับ Backup Exchange Online และ One Drive

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 2 Year Subscription. Includes 24/7 Support (min. 10 lcs.)

  ฿710.00 ฿710.00

  O365-SUB-2Y
  สำหรับเช่าใช้งาน 2 ปี ต่อ 1 ผู้ใช้งาน หรือ 1 Account
  สำหรับ Backup Exchange Online และ One Drive

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 3 Year Subscription. Includes 24/7 Support (min. 10 lcs.)

  ฿960.00 ฿960.00

  O365-SUB-3Y
  สำหรับเช่าใช้งาน 3 ปี ต่อ 1 ผู้ใช้งาน หรือ 1 Account
  สำหรับ Backup Exchange Online และ One Drive

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 4 Year Subscription. Includes 24/7 Support (min. 10 lcs.)

  ฿1,280.00 ฿1,280.00

  O365-SUB-4Y
  สำหรับเช่าใช้งาน 4 ปี ต่อ 1 ผู้ใช้งาน หรือ 1 Account
  สำหรับ Backup Exchange Online และ One Drive

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 5 Year Subscription. Includes 24/7 Support (min. 10 lcs.)

  ฿1,510.00 ฿1,510.00

  O365-SUB-5Y
  สำหรับเช่าใช้งาน 5 ปี ต่อ 1 ผู้ใช้งาน หรือ 1 Account
  สำหรับ Backup Exchange Online และ One Drive

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า