Network

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-1326 ของ 1326

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. [C1300-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 9,200.00

  [C1300-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 2. [C1300-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 11,300.00

  [C1300-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 3. [C1300-8FP-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo

  ฿ 15,000.00

  [C1300-8FP-2G] Cisco Catalyst 1300 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 4. [C1300-48T-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 48,000.00

  [C1300-48T-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 5. [C1300-48T-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 28,400.00

  [C1300-48T-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 6. [C1300-48P-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 59,600.00

  [C1300-48P-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 7. [C1300-48P-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 46,900.00

  [C1300-48FP-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 8. [C1300-48FP-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 76,900.00

  [C1300-48FP-4X] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 9. [C1300-48FP-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

  ฿ 58,700.00

  [C1300-48FP-4G] Cisco Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 10. [C1300-24T-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 30,700.00

  [C1300-24T-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 11. [C1300-24T-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 18,100.00

  [C1300-24T-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 12. [C1300-24P-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 36,600.00

  [C1300-24P-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 13. [C1300-24P-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 25,800.00

  [C1300-24P-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 14. [C1300-24FP-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 49,600.00

  [C1300-24FP-4X] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 15. [C1300-24FP-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

  ฿ 35,100.00

  [C1300-24FP-4G] Cisco Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 16. [C1300-16T-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, 2x1G SFP

  ฿ 13,000.00

  [C1300-16T-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 17. [C1300-16P-4X] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 21,300.00

  [C1300-16P-4X] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 18. [C1300-16P-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

  ฿ 18,900.00

  [C1300-16P-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 19. [C1300-16FP-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP

  ฿ 26,700.00

  [C1300-16FP-2G] Cisco Catalyst 1300 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 20. [C1200-16T-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, 2x1G SFP

  ฿ 9,000.00

  [C1200-16T-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 21. [C1200-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 6,700.00

  [C1200-8T-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 22. [C1200-8T-D] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Desktop, Ext PS, PoE Input

  ฿ 5,000.00

  [C1200-8T-D] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Desktop, Ext PS, PoE Input
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 23. [C1200-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

  ฿ 9,000.00

  [C1200-8P-E-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 24. [C1200-8FP-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo

  ฿ 9,600.00

  [C1200-8FP-2G] Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 25. [C1200-48T-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 34,100.00

  [C1200-48T-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 26. [C1200-48T-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 18,800.00

  [C1200-48T-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 27. [C1200-48P-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 42,200.00

  [C1200-48P-4X] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 28. [C1200-48P-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 34,400.00

  [C1200-48P-4G] Cisco Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 29. [C1200-24T-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, 4x10G SFP+

  ฿ 21,800.00

  [C1200-24T-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 30. [C1200-24T-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, 4x1G SFP

  ฿ 9,900.00

  [C1200-24P-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 31. [C1200-24P-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 26,100.00

  [C1200-24P-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 32. [C1200-24P-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

  ฿ 17,500.00

  [C1200-24P-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 33. [C1200-24FP-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

  ฿ 37,100.00

  [C1200-24FP-4X] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 34. [C1200-24FP-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

  ฿ 26,200.00

  [C1200-24FP-4G] Cisco Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 35. [C1200-16P-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

  ฿ 14,100.00

  [C1200-16P-2G] Cisco Catalyst 1200 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
  Warranty รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  สั่งจองล่วงหน้า
 36. [R8M27A] HPE 5520 24G SFP 4SFP+ HI Swch (16 fixed SFP, 8 Dual SFP, 4 SFP+, 1 slot)

  ฿ 685,900.00

  R8M27A
  Layer 3 Advanced Rounting
  24G SFP 4SFP+ HI Swch (16 fixed SFP, 8 Dual SFP, 4 SFP+, 1 slot)
  JD362B : HPE X361 150W AC Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 37. [R8M29A] HPE 5520 48G PoE+ 4SFP+ HI Swch (48 10/100/1000 PoE+, 4 SFP+, 1 slot)

  ฿ 399,100.00

  R8M29A
  Layer 3 Advanced Rounting
  48G PoE+ 4SFP+ HI Swch (48 10/100/1000 PoE+, 4 SFP+, 1 slot)
  JG544A : HPE X362 720W AC PoE Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 38. [R8M26A] HPE 5520 48G 4SFP+ HI Swch (48 10/100/1000, 4 SFP+, 1 slot)

  ฿ 359,500.00

  R8M26A
  Layer 3 Advanced Rounting
  48G 4SFP+ HI Swch (48 10/100/1000, 4 SFP+, 1 slot)
  JD362B : HPE X361 150W AC Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 39. [R8M28A] HPE 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Swch (24 10/100/1000 PoE+, 4 SFP+, 1 slot)

  ฿ 249,800.00

  R8M28A
  Layer 3 Advanced Rounting
  24G PoE+ 4SFP+ HI Swch (24 10/100/1000 PoE+, 4 SFP+, 1 slot)
  JG544A : HPE X362 720W AC PoE Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 40. [R8M25A] HPE 5520 24G 4SFP+ HI Swch (24 10/100/1000, 4 SFP+, 1 slot)

  ฿ 235,500.00

  R8M25A
  Layer 3 Advanced Rounting
  24G 4SFP+ HI Swch (24 10/100/1000, 4 SFP+, 1 slot)
  JD362B : HPE X361 150W AC Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 41. [JL824A] HPE 5140 48G POE+ 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)

  ฿ 273,100.00

  JL824A
  Layer 3 Rounting
  48G POE+ 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 42. [JL827A] HPE 5140 24G POE+ 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)

  ฿ 179,300.00

  JL827A
  Layer 3 Rounting
  24G POE+ 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 43. [JL829A] HPE 5140 48G 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T, 4xSFP+)

  ฿ 218,400.00

  JL829A
  Layer 3 Rounting
  48G 4SFP+ EI Sw (48x1G Base-T, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 44. [JL828A] HPE 5140 24G 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T, 4xSFP+)

  ฿ 148,300.00

  JL828A
  Layer 3 Rounting
  24G 4SFP+ EI Sw (24x1G Base-T, 4xSFP+)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 45. [JL825A] HPE 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)

  ฿ 272,400.00

  JL825A
  Layer 3 Rounting
  48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (48x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 46. [JL823A] HPE 5140 24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)

  ฿ 187,500.00

  JL823A
  Layer 3 Rounting
  24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T PoE+, 2xSFP+, 2x10G Base-T)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 47. [R8J41A] HPE 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T, 2xSFP+, 2x10G Base-T)

  ฿ 129,500.00

  R8J41A
  Layer 3 Rounting
  24G 2SFP+ 2XGT EI Sw (24x1G Base-T, 2xSFP+, 2x10G Base-T)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 48. [R8J42A] HPE 5140 8G 2SFP 2GT EI Sw (8x1G Base-T, 2xSFP, 2x10G Base-T Combo Port)

  ฿ 47,100.00

  R8J42A
  Layer 3 Rounting
  8G 2SFP 2GT EI Sw (8x1G Base-T, 2xSFP, 2x10G Base-T Combo Port)
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 49. [JL826A] HPE 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch (24 x SFP, 4 SFP+)

  ฿ 187,100.00

  JL826A
  Layer 3 Rounting
  24G SFP 4SFP+ EI Switch (24 x SFP, 4 SFP+)
  JD362B : HPE X361 150W AC Power Supply 1Yr
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 50. [JL665A] Aruba 6300F 48G CL4 PoE 4SFP56 Switch limited Lifetime

  ฿ 392,500.00

  JL665A
  Layer 3
  (48) 10/100/1000 BASE-T PoE+ ports supporting up to 30W per port, (4) 1/10/25/50G SFP ports
  1Gbps: 2.28μSec, 10Gbps: 1.46μSec, 25Gbps: 1.90μSec, 50Gbps: 3.49μSec
  PoE Capability: Up to 740W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 51. [JL666A] Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56 Switch limited Lifetime

  ฿ 242,000.00

  JL666A
  Layer 3
  (24) 10/100/1000 BASE-T PoE+pPorts supporting up to 30W per port, (4) 1/10/25/50G SFP ports
  1Gbps: 2.28μSec, 10Gbps: 1.46μSec, 25Gbps: 1.90μSec, 50Gbps: 3.49μSec
  PoE Capability: Up to 740W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 52. [JL667A] Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch limited Lifetime

  ฿ 287,600.00

  JL667A
  Layer 3
  (48) 10/100/1000 BASE-T ports, (4) 1/10/25/50G SFP ports
  1Gbps: 2.28μSec, 10Gbps: 1.46μSec, 25Gbps: 1.90μSec, 50Gbps: 3.49μSec
  PoE Capability: Up to 2,880W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 53. [JL668A] Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch limited Lifetime

  ฿ 206,900.00

  JL668A
  Layer 3
  (24) 10/100/1000 BASE-T ports, (4) 1/10/25/50G SFP ports
  1Gbps: 2.28μSec, 10Gbps: 1.46μSec, 25Gbps: 1.90μSec, 50Gbps: 3.49μSec
  PoE Capability: Up to 2,880W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 54. [JL728A] Aruba 6200F 48G CL4 4SFP+740W Switch limited Lifetime

  ฿ 281,000.00

  JL728A
  Layer 3
  48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4x 1/10G SFP ports
  1 Gbps: 2.28 Sec 10 Gbps: 1.46 Sec
  PoE Capability 740W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 55. [JL727A] Aruba 6200F 48G CL4 4SFP+370W Switch limited Lifetime

  ฿ 247,800.00

  JL727A
  Layer 3
  48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4x 1/10G SFP ports
  1 Gbps: 2.28 Sec 10 Gbps: 1.46 Sec
  PoE Capability 370W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 56. [JL725A] Aruba 6200F 24G CL4 4SFP+370W Switch limited Lifetime

  ฿ 161,100.00

  JL725A
  Layer 3
  24x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4x 1/10G SFP ports
  1 Gbps: 2.28 Sec 10 Gbps: 1.46 Sec
  PoE Capability 370W
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 57. [JL726A] Aruba 6200F 48G 4SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 197,500.00

  JL726A
  Layer 3
  48x 10/100/1000BASE-T ports 4x 1/10G SFP ports
  1 Gbps: 2.28 Sec 10 Gbps: 1.46 Sec
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 58. [JL724A] Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 132,500.00

  JL724A
  Layer 3
  24x 10/100/1000BASE-T ports 4x 1/10G SFP ports
  1 Gbps: 2.28 Sec 10 Gbps: 1.46 Sec
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 59. [JL679A] Aruba 6100 12G CL4 2SFP+ 139W Switch limited Lifetime

  ฿ 53,600.00

  JL679A
  Layer 2
  12x ports 10/100/1000BASE-T Ports 2x 1G/10G SFP ports 2x 1GbE ports
  1 Gbps: 2.3 μSec , 10 Gbps: 2.6 μSec
  139W Class 4 PoE/PoE+
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 60. [JL675A] Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 159,100.00

  JL675A
  Layer 2
  48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G/10G SFP ports
  1 Gbps: 1.9 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec
  370W Class 4 PoE/PoE+
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 61. [JL677A] Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 104,500.00

  JL677A
  Layer 2
  24x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G/10G SFP ports
  1 Gbps: 1.5 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec
  370W Class 4 PoE/PoE+
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 62. [JL676A] Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 127,300.00

  JL676A
  Layer 2
  48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G/10G SFP ports
  1 Gbps: 1.9 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 63. [JL678A] Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch limited Lifetime

  ฿ 86,800.00

  JL678A
  Layer 2
  24x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G/10G SFP ports
  1 Gbps: 1.5 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 64. [R8N85A] Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch limited Lifetime

  ฿ 107,100.00

  R8N85A
  Layer 2
  48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports
  1 Gbps: 1.9 μSec
  370W Class 4 PoE/PoE+
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 65. [R8N87A] Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch limited Lifetime

  ฿ 70,200.00

  R8N87A
  Layer 2
  24x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports
  1 Gbps: 1.5 μSec
  370W Class 4 PoE/PoE+
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 66. [R8N86A] Aruba 6000 48G 4SFP Switch limited Lifetime

  ฿ 66,800.00

  R8N86A
  Layer 2
  48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports
  1 Gbps: 1.9 μSec
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 67. [R8N88A] Aruba 6000 24G 4SFP Switch limited Lifetime

  ฿ 37,000.00

  R8N88A
  Layer 2
  24x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports
  1 Gbps: 1.5 μSec
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 68. [R8N89A] Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch limited Lifetime

  ฿ 33,600.00

  R8N89A
  Layer 2
  12x ports 10/100/1000BASE-T Ports 2x 1G SFP ports 2x 1GbE ports
  1 Gbps: 2.3 μSec
  139W Class 4 PoE/PoE+
  Warranty : Lifetime

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 69. [JL558A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Switch Lifetime

  ฿ 275,500.00

  JL558A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 70. [JL557A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP 740W Switch Lifetime

  ฿ 231,000.00

  JL557A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 71. [JL262A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 170,300.00

  JL262A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 72. [JL261A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 97,100.00

  JL261A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G 
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 73. [JL260A] Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 127,800.00

  JL260A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 74. [JL258A] Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch Lifetime

  ฿ 53,900.00

  JL258A
  Layer 3
  8 x PoE+ 10/100/1000
  2 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 75. [JL256A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch Lifetime

  ราคาพิเศษ ฿ 73,738.00 ราคาปรกติ ฿ 199,600.00

  JL256A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 76. [JL255A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 131,100.00

  JL255A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 77. [JL254A] Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 160,200.00

  JL254A
  Layer 3
  48 x 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 78. [JL253A] Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 109,000.00

  JL253A
  Layer 3
  24 x 10/100/1000 ports
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม