Aruba 2900

ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 11

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. [JL558A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Switch Lifetime

  ฿ 290,900.00 ฿ 290,900.00

  JL558A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. [JL557A] Aruba 2930F 48GPoE+4SFP 740W Switch Lifetime

  ฿ 243,900.00 ฿ 243,900.00

  JL557A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. [JL262A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 165,000.00 ฿ 165,000.00

  JL262A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. [JL261A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 94,300.00 ฿ 94,300.00

  JL261A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G 
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. [JL260A] Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 123,600.00 ฿ 123,600.00

  JL260A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. [JL259A] Aruba 2930F 24G 4SFP Switch Lifetime

  ฿ 70,900.00 ฿ 70,900.00

  JL259A
  Layer 3
  24 x 10/100/1000
  4 x SFP 1G
  Warranty : 3Yrs

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. [JL258A] Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch Lifetime

  ฿ 60,300.00 ฿ 60,300.00

  JL258A
  Layer 3
  8 x PoE+ 10/100/1000
  2 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 8. [JL256A] Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 223,300.00 ฿ 223,300.00

  JL256A
  Layer 3
  48 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 9. [JL255A] Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 146,800.00 ฿ 146,800.00

  JL255A
  Layer 3
  24 x PoE+ 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 10. [JL254A] Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch Lifetime

  ฿ 179,000.00 ฿ 179,000.00

  JL254A
  Layer 3
  48 x 10/100/1000
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Warranty : Lifetime

  รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูในมุมมอง รายการ ตาราง

รายการ 1-10 ของ 11

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า