ศูนย์บริการ แจ้งซ่อม

Acer Call Center
Tel. 02 153 9600

 

Dell / DellEMC Call Center

 • Basic Support - Mon-Fri : 9am-6pm
  Tel. 1800 0060 07 (Toll-Free)
  Tel. 02-670-7250 
 • Premium Support & Premium Support Plus 24x7
  1800 060 142 (Toll Free)
 • ProSupport: 24x7
  1800 060 142 /3 /4 (Toll Free)

 

HP Call Center
Tel. 02 787 3344
Tel. 1800 294 207 (Toll Free)
www.facebook.com/hpthailand

Lenovo Call Cener - Mon-Fri : 9am-6pm
Tel. 02–104-0792
Tel. 1800-012-220
Email : aseanth@lenovo.com

Lenovo Premier Support - Mon-Fri : 9am-8pm
Tel. 02–104-0791
Tel. 1800-012-250
Email : th_premier@lenovo.com


Microsoft Surface (Commercial)
Web Support