ศูนย์บริการ แจ้งซ่อม

Acer Call Center
 Tel. 02 153 9600

APC Customer Serice 8am-6pm
APC Service Tel.02 617 5555
Email:customercare.th@Schneider-electric.com

Dell Call Center (PC / Notebook)
Basic Support Client - Mon-Fri : 9am-6pm
02670 7250 / 1800 0060 07 (Toll-Free)

Pro Support Client  24*7
02 670 7252 / 1800 060 143 (Toll-Free)
Email : EUC_U_Thai@dell.com

DellEMC Call Center (Server / Storage / Network)
Basic Support Enterprise - Mon-Fri : 9am-6pm
02 670 7253 / 1800 0600 09 (Toll-Free)

Pro Support Enterprise  24*7
25 670 7251 / 1800 060 145 (Toll-Free)
Email : TH_Enterprise@dell.com

Epson Call Center - Mon-Fri : 8.30am-5.30pm
Tel. 02-685-9899

HP Call Center

Tel. 02 787 3344
Tel. 1800 294 207 (Toll Free)
www.facebook.com/hpthailand

Brother Contact Center
Tel.0-2665-7777, 0-2665-7778

Lenovo Call Cener - Mon-Fri : 9am-6pm
Tel. 02–104-0792
Tel. 1800-012-220
Email : aseanth@lenovo.com

Lenovo Premier Support - Mon-Fri : 9am-8pm
Tel. 02–104-0791
Tel. 1800-012-250
Email : th_premier@lenovo.com

Microsoft Surface (Commercial)
Tel. 02-2636888 หรือ 001-800-441-0560 (Toll Free)
Web Support