สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป : ราคา 3,000 บาท

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป : ราคา 3,000 บาท

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงตามที่เลือกได้